НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА САЙТА
Преди да въведете име и парола проверете URL през който влизате.
С цел подобряване на сигурността URL трябва да започва с: https:// а не с http://
Най-добре презаредете страницата като кликнете на този линк:

https://bgswingers.club/

Bulgarian swingers
Bg Swingers Community
суингъри

Най-големият български сайт за запознанства на суингъри


Присъединете се към най-голямата социална мрежа за суингъри в България.


BulgarianБезплатно за двойки и семейства, които споделят идеята на суинга, желаят да разнообразят своя сексуален живот и да го направят свой начин на живот.

Само тук можете да създадете профил на двойката с данни както на жената, така и на мъжа, можете да намерите партньори от вашия град, можете да споделяте във форума, да създавате и управлявате вашите суинг партита, както и да поканите избрани от вас двойки и семейства.

Регистрирайте се безплатно СЕГА!

Bg Swingers Community - Направете вашата сексуална революция сега!!!

Най-доброто място за суинг запознанства в България

Ние искаме нашите потребители да могат да се свързват един с друг където и да са, по всяко време и чрез всяко устройство. За това и ние създадохме този сайт така, че да може да се използва със всяка операционна система и от всяко устройство.

Суинг партита, пътувания и клубове.

В социалната мрежа за суингъри можете да намерите информация за всички събития, които потребителите организират, да разгледате списъка с гости на всяко парти, да се присъедините към всяко суинг парти.

По всяко време можете да организирате ваше частно суинг парти, като поканите двойки от сайта.

Също така в сайта ще намерите информация за организираните от сайта суинг партита, както и организирани посещения на суинг клубове или курорти.

Направен от суингъри за суингъри

Само реални суингъри знаят от какво точно имат нужда суингърите. Този сайт е направен от двойка с много опит и знания за суинга като начин на живот. Ние познаваме потребностите, както и знаем какво до сега е липсвало в сайтовете за запознанства за да ни бъдат те полезни. За това сме взаимствали от опита на водещите световни сайтове за суинг и мислим, че сме направили един достатъчно добър и полезен сайт, в който можете да общувате свободно и да се забавлявате.

Сайта с най-добри възможности.

Нашият сайт за запознанства е единственият който предлага общ профил на двойката. Само тук можете да попълните данните както на жената, така и на мъжа в един общ профил. Освен това сайта предлага чат, блог, форум, снимки и фото албуми, видео, създаване и управление на ваши частни партита, оценяване на снимки, дъска за обяви, както и възможност да качвате ваши материали по темата. И всичко това БЕЗПЛАТНО!

Открийте партньори във вашия град.

Ние знаем, че повечето суингъри търсят партньори в града, в който живеят. Само тук можете да ги намерите. И то да ги подберете по множество критерии, така че те да отговарят на вашите изисквания и вие на техните. Помислили сме и за тези от вас, които пътуват. Функцията "бързо запознанство" ви дава възможност да кажете на другите кога и къде ще бъдете и да намерите партньори или те да ви потърсят. Остава само да се забавлявате.

24 часа поддръжка

Стремим се да осигурим непрекъсната поддръжка на сайта и да сме във връзка с нашите клиенти. Основна част от работата на нашия екип е да следи за фалшиви профили както и профили използващи неприлични думи, обиди на всякаква основа. Всички такива профили се изтриват веднага..

Клубове и партита

Важно за всеки суингър е да е в течение на новостите, събитията и партитата, които са неразделна част лайф стайла. Нашата цел е да ви информираме за всичко, което навлиза в начина на живот на суингърите. Освен това ние помагаме за резервации за суинг курорти, за организиране на индивидуални пътувания и посещения на суинг клуб,, както и организираме частни партита.

Информация

Погрижили сме се да създадем и специализиран информационен сайт, в който има полезни статии както за начинаещите, така и за опитните. Списък на клубовете, които можем да препоръчаме като добри, курортите, както и последните новости.
Чрез този сайт предоставяме възможност на всеки, който желае да публикува своето мнение или да разкаже за опита си.


The largest Bulgarian SWINGERS Dating site


Join the biggest social network for Swingers in Eastern Europe.


Free for couples and families who share the idea of a swing, want to diversify your sex life and make it into your lifestyle.
Only here you can create a profile in pair with the data for both - woman and man, you can find a partners from your city, you can share on the forum, to create and manage your swing parties and invite your chosen couples and families.

Sign up for free right NOW!


Bg Swingers Community - Make your sexual revolution now!!!


The best place for Swingers Dating in Bulgaria
We want our users to communicate with each other wherever they are, anytime and through any device. For this, we have created this website so that it can be used with any operating system and from any device.
Swing party, travel, and clubs.
Social network for Swingers you can find information about all the events that users organize, browse the list of guests at any party, to join any Swingers party.
At any time you can organize your private swing party and invite couples from the site.
Also on this site you will find information for organized site with swing parties, and visits to Swinger clubs or resorts.
Made of Swingers for Swingers
Only real Swingers know what they need. This website is made of a couple with lots of experience and knowledge for the swing, as a way of life. We know the needs as we know that is still missing on Dating sites in order for us to be useful. To do this, we learn from the experience of leading sites for Swingers, and we think we've done enough good and useful website where you can chat freely and have fun.
A website with best features.
Our Dating site is the only one who offers a General profile of the pair. Only here you can fill in the data, both women and men in one common profile. In addition, the site offers chat, blog, forum, photos and photo albums, videos, create and manage your private parties, scores, photographs, Bulletin Board, as well as the ability to upload your materials. And it's all FREE!
Find partners in your city.
We know that the majority of Swingers looking for partners in the city in which they live. Only here can you find them. And they pick on several criteria, so that they can meet your requirements and you them. We thought about those of you who travel. The function "speed Dating" gives you the opportunity to tell others when and where you will be staying and find partners or they have to look. It only remains to have some fun.
24 hours service
We strive to provide continuous support and we are in relationship with our clients. The bulk of the work of our team is to watch out for fake profiles, and profiles, using obscene words, insults of any kind. All such accounts will be removed immediately..
Clubs and parties
It is important that each swinger to be aware of new products, events and parties that are an integral part of life style. Our goal is to inform you about everything included in the swingers lifestyle. In addition, we help for booking a Swingers holiday resorts, for organizing individual trips and visits to a Swingers club and also organize private parties.
Information
We have taken care to create a specialized information site, which has helpful articles for both beginners and for experienced. A list of clubs that we can recommend as a good, resorts, as well as the latest news.
Through this site we provide the opportunity for everyone who wants to publish their opinions or talk about their experiences.


Alăturați-vă celei mai mari rețele sociale pentru swingeri din Europa de Est


RomaniaGratuit pentru cuplurile și familiile care împărtășesc ideea de swing, doresc să-și diversifice viața sexuală și să-i facă modul lor de viață.

Doar aici puteți crea un profil al cuplului cu date atât pentru femei, cât și pentru bărbați, puteți găsi parteneri din orașul dvs., puteți partaja pe forum, creați și gestiona petrecerile de swingeri, precum și invitați cupluri la alegere și familii.


Înregistrează-te gratis ACUM!


Bg Swingers Community - Faceți-vă revoluția sexuală acum !!!

Cel mai bun loc pentru întâlniri swing din România

Ne dorim ca utilizatorii noștri să se poată conecta între ei oriunde, oricând și prin orice dispozitiv. De aceea, am creat acest site pentru a putea fi folosit cu orice sistem de operare și cu orice dispozitiv.

Petreceri, excursii și cluburi.

În rețeaua socială pentru swingeri puteți găsi informații despre toate evenimentele organizate de utilizatori, vizualizați lista de invitați a fiecărei petreceri, participați la fiecare petrecere swing.

Vă puteți organiza petrecerea de swing privat în orice moment, invitând cupluri de pe site.

De asemenea, pe site veți găsi informații despre petrecerile de swing organizate de site, precum și vizite organizate la cluburi de swing sau stațiuni.

Confecționat din balansoare pentru swingeri

Doar swingerii adevărați știu exact de ce au nevoie swingerii. Acest site este realizat de un cuplu cu multă experiență și cunoștințe despre swing ca mod de viață. Cunoaștem nevoile și știm ce a lipsit până acum pe site-urile de întâlniri pentru a le face utile. De aceea, ne-am împrumutat din experiența principalelor site-uri swing din lume și credem că am făcut un site suficient de bun și util, unde puteți comunica liber și să vă distrați.

Site-ul cu cele mai bune caracteristici.

Site-ul nostru de întâlniri este singurul care oferă un profil general al cuplului. Numai aici puteți completa datele atât ale femeii, cât și ale bărbatului într-un profil general. În plus, site-ul oferă chat, blog, forum, fotografii și albume foto, videoclipuri, crearea și gestionarea petrecerilor dvs. private, evaluarea foto, tabloul de anunțuri și posibilitatea de a încărca materialele pe această temă. Și toate acestea GRATUIT!

Găsește parteneri în orașul tău.

Știm că majoritatea swingerilor caută parteneri în orașul în care locuiesc. Numai aici le puteți găsi. Și le puteți selecta în funcție de multe criterii, astfel încât acestea să îndeplinească cerințele dvs. și dvs. Ne-am gândit și la cei care călătoresc. Funcția „întâlniri rapide” vă permite să spuneți altora când și unde veți fi și veți găsi parteneri sau ei vă vor căuta. Tot ce trebuie să faci este să te distrezi.

24 ore de asistență

Ne străduim să oferim suport continuu pentru site și să fim în legătură cu clienții noștri. Partea principală a activității echipei noastre este de a monitoriza profiluri false, precum și profiluri folosind cuvinte obscene, insulte pe orice bază. Toate aceste profiluri sunt șterse imediat.

Cluburi și petreceri

Este important ca fiecare swinger să fie conștient de știri, evenimente și petreceri, care sunt o parte integrantă a stilului de viață. Scopul nostru este să vă informăm despre tot ceea ce intră în stilul de viață al swingerilor. În plus, ajutăm cu rezervări pentru stațiuni de balansoar, să organizăm excursii individuale și vizite la clubul swing, precum și să organizăm petreceri private.

informație

Am avut grijă să creăm un site de informații specializat, care să aibă articole utile atât pentru începători cât și pentru cei cu experiență. Lista cluburilor pe care le putem recomanda ca fiind bune, stațiuni și cele mai noi știri.
Prin acest site oferim o oportunitate oricui dorește să își publice opinia sau să-și împărtășească experiențele.


Ο μεγαλύτερος ιστότοπος για swingers στην Ελλάδα


Εγγραφείτε στο μεγαλύτερο κοινωνικό δίκτυο για swingers στην Ελλάδα


greeceΔωρεάν για ζευγάρια και οικογένειες που μοιράζονται την ιδέα της ταλάντευσης, θέλουν να διαφοροποιήσουν τη σεξουαλική τους ζωή και να κάνουν τον τρόπο ζωής τους.

Μόνο εδώ μπορείτε να δημιουργήσετε ένα προφίλ του ζευγαριού με δεδομένα τόσο για γυναίκες όσο και για άνδρες, μπορείτε να βρείτε συνεργάτες από την πόλη σας, να μοιραστείτε στο φόρουμ, να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε τα πάρτι σας, καθώς και να προσκαλέσετε ζευγάρια της επιλογής σας και οικογένειες.

Εγγραφείτε δωρεάν ΤΩΡΑ!

Bg Swingers Community - Κάντε τη σεξουαλική σας επανάσταση τώρα !!!

Το καλύτερο μέρος για ραντεβού swing στην Ελλάδα

Θέλουμε οι χρήστες μας να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους οπουδήποτε, οποτεδήποτε και μέσω οποιασδήποτε συσκευής. Γι 'αυτό δημιουργήσαμε αυτόν τον ιστότοπο έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα και από οποιαδήποτε συσκευή.

Πάρτι Swing, εκδρομές και κλαμπ.

Στο κοινωνικό δίκτυο για swingers μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με όλες τις εκδηλώσεις που οργανώνουν οι χρήστες, να δείτε τη λίστα επισκεπτών κάθε πάρτι, να συμμετάσχετε σε κάθε πάρτι swing.

Μπορείτε να οργανώσετε το ιδιωτικό σας πάρτι ανά πάσα στιγμή προσκαλώντας ζευγάρια από τον ιστότοπο.

Επίσης, στον ιστότοπο θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα πάρτι swing που διοργανώνονται από τον ιστότοπο, καθώς και οργανωμένες επισκέψεις σε swing club ή θέρετρα.

Κατασκευασμένο από swingers για swingers

Μόνο οι πραγματικοί swingers γνωρίζουν ακριβώς τι χρειάζονται οι swingers. Αυτός ο ιστότοπος έχει δημιουργηθεί από ένα ζευγάρι με πολλή εμπειρία και γνώση σχετικά με το swing ως τρόπο ζωής. Γνωρίζουμε τις ανάγκες και γνωρίζουμε τι λείπει από τους ιστότοπους γνωριμιών μέχρι στιγμής για να τους καταστήσουμε χρήσιμοι. Γι 'αυτό έχουμε δανειστεί από την εμπειρία των κορυφαίων ιστότοπων swing στον κόσμο και πιστεύουμε ότι έχουμε δημιουργήσει έναν αρκετά καλό και χρήσιμο ιστότοπο όπου μπορείτε να επικοινωνείτε ελεύθερα και να διασκεδάζετε.

Ο ιστότοπος με τις καλύτερες δυνατότητες.

Ο ιστότοπος γνωριμιών μας είναι ο μόνος που προσφέρει ένα γενικό προφίλ του ζευγαριού. Μόνο εδώ μπορείτε να συμπληρώσετε τα δεδομένα τόσο της γυναίκας όσο και του άνδρα σε ένα γενικό προφίλ. Επιπλέον, ο ιστότοπος προσφέρει συνομιλία, ιστολόγιο, φόρουμ, φωτογραφίες και άλμπουμ φωτογραφιών, βίντεο, δημιουργία και διαχείριση των ιδιωτικών σας πάρτι, αξιολόγηση φωτογραφιών, πίνακας ανακοινώσεων και δυνατότητα αποστολής του υλικού σας στο θέμα. Και όλα αυτά ΔΩΡΕΑΝ!

Βρείτε συνεργάτες στην πόλη σας.

Γνωρίζουμε ότι οι περισσότεροι swingers αναζητούν συνεργάτες στην πόλη όπου ζουν. Μόνο εδώ μπορείτε να τα βρείτε. Και μπορείτε να τα επιλέξετε σύμφωνα με πολλά κριτήρια, ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις σας και εσείς τις δικές τους. Σκεφτήκαμε επίσης για εσάς που ταξιδεύετε. Η δυνατότητα "γρήγορης χρονολόγησης" σάς επιτρέπει να πείτε σε άλλους πότε και πού θα βρίσκεστε και να βρείτε συνεργάτες ή θα σας αναζητήσουν. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να διασκεδάσετε.

24ωρη υποστήριξη

Προσπαθούμε να παρέχουμε συνεχή υποστήριξη για τον ιστότοπο και να είμαστε σε επαφή με τους πελάτες μας. Το κύριο μέρος της δουλειάς της ομάδας μας είναι η παρακολούθηση ψευδών προφίλ καθώς και προφίλ με άσεμνες λέξεις, προσβολές σε οποιαδήποτε βάση. Όλα αυτά τα προφίλ διαγράφονται αμέσως.

Κλαμπ και πάρτι

Είναι σημαντικό για κάθε swinger να γνωρίζει ειδήσεις, εκδηλώσεις και πάρτι, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του τρόπου ζωής. Στόχος μας είναι να σας ενημερώσουμε για όλα όσα μπαίνουν στον τρόπο ζωής των swingers. Επιπλέον, βοηθάμε σε κρατήσεις για swing resort, για να οργανώσουμε μεμονωμένα ταξίδια και επισκέψεις στο swing club, καθώς και να οργανώσουμε ιδιωτικά πάρτι.

Πληροφορίες

Φροντίσαμε να δημιουργήσουμε έναν εξειδικευμένο ιστότοπο πληροφοριών, ο οποίος περιέχει χρήσιμα άρθρα τόσο για αρχάριους όσο και για έμπειρους. Λίστα κλαμπ που μπορούμε να προτείνουμε ως καλά, θέρετρα και τα τελευταία νέα.
Μέσω αυτού του ιστότοπου παρέχουμε μια ευκαιρία σε όποιον θέλει να δημοσιεύσει τη γνώμη του ή να μοιραστεί τις εμπειρίες του.


Türkiye swingers için en büyük tanışma siteleri


Türkiye'deki swingers için en büyük sosyal ağa katılın


TurkeSalıncak fikrini paylaşan, cinsel yaşamlarını çeşitlendirmek ve yaşam tarzlarını yapmak isteyen çiftler ve aileler için ücretsiz.

Sadece burada hem kadının hem de erkeğin verileriyle çiftin bir profilini oluşturabilir, şehrinizden ortaklar bulabilir, forumda paylaşabilir, salıncak partilerinizi oluşturabilir ve yönetebilir, ayrıca seçtiğiniz çiftleri davet edebilirsiniz ve aileler.

ŞİMDİ ücretsiz kayıt olun!

BG Swingers Topluluğu - Şimdi cinsel devrim yapın !!!
Bulgaristan'da swing partner için en iyi yer

Kullanıcılarımızın birbirleriyle, istedikleri zaman, istedikleri cihaz üzerinden bağlantı kurabilmelerini istiyoruz. Bu nedenle, bu siteyi herhangi bir işletim sistemi ve herhangi bir cihazdan kullanılabilmesi için oluşturduk.

Salıncak partileri, geziler ve kulüpler.

Salıncak için sosyal ağda, kullanıcıların düzenlediği tüm etkinlikler hakkında bilgi bulabilir, her bir tarafın konuk listesini görüntüleyebilir, her bir salıncak partisine katılabilirsiniz.

Özel swing partinizi istediğiniz zaman siteden çiftleri davet ederek düzenleyebilirsiniz.

Ayrıca sitede, sitenin düzenlediği salıncak partileri hakkında bilgi ve salıncak kulüpleri veya tatil yerlerine düzenlenen ziyaretler bulacaksınız.

Swingers için swingers yapılmış

Sadece gerçek swingers, swingers'ın tam olarak neye ihtiyacı olduğunu bilir. Bu site, bir yaşam biçimi olarak salıncak hakkında çok fazla deneyim ve bilgiye sahip bir çift tarafından yapılmıştır. İhtiyaçları biliyoruz ve arkadaşlık sitelerinde bize yararlı olması için bugüne kadar eksik olan şeyleri biliyoruz. Bu nedenle dünyanın önde gelen swing sitelerinin deneyiminden ödünç aldık ve özgürce iletişim kurabileceğiniz ve eğlenebileceğiniz yeterince iyi ve kullanışlı bir site yaptığımızı düşünüyoruz.

En iyi özelliklere sahip site.

Arkadaşlık sitemiz çiftin genel profilini sunan tek sitedir. Sadece burada hem kadının hem de erkeğin verilerini tek bir genel profilde doldurabilirsiniz. Buna ek olarak, site sohbet, blog, forum, fotoğraf ve fotoğraf albümleri, video, özel partilerinizi oluşturma ve yönetme, fotoğraf değerlendirme, bülten tahtası ve konu ile ilgili malzemelerinizi yükleme olanağı sunar. Ve tüm bunlar ÜCRETSİZ!
Şehrinizde ortaklar bulun.

Çoğu swingerin yaşadıkları şehirde ortaklar aradığını biliyoruz. Onları sadece burada bulabilirsiniz. Bunları, gereksinimlerinizi ve sizin gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde birçok kritere göre seçebilirsiniz. Ayrıca seyahat edenleri de düşündük. "Çabuk randevu" özelliği, başkalarına ne zaman ve nerede olacağınızı söylemenizi ve ortak bulmanızı veya sizi arayacaklarını sağlar. Tek yapmanız gereken eğlenmek.
24 saat destek

Siteye sürekli destek sağlamak ve müşterilerimizle iletişim halinde olmak için çalışıyoruz. Ekibimizin çalışmalarının ana kısmı, sahte profilleri ve müstehcen kelimeleri kullanan profilleri ve hakaretleri izlemektir. Bu tür profillerin tümü hemen silinir.
Kulüpler ve partiler

Her swinger için yaşam tarzının ayrılmaz bir parçası olan haberlerden, olaylardan ve partilerden haberdar olmak önemlidir. Amacımız, swingers yaşam tarzına giren her şey hakkında sizi bilgilendirmektir. Buna ek olarak, swing tatil köyleri için rezervasyonlarda, bireysel geziler ve swing kulübüne ziyaretler düzenlemenin yanı sıra özel partiler düzenlemenize yardımcı oluyoruz.
Bilgi

Hem yeni başlayanlar hem de deneyimli kullanıcılar için yararlı makaleler içeren özel bir bilgi sitesi oluşturmaya özen gösterdik. İyi olarak önerebileceğimiz kulüplerin listesi, tatil köyleri ve en son haberler.
Bu site aracılığıyla fikirlerini yayınlamak veya deneyimlerini paylaşmak isteyen herkes için bir fırsat sunuyoruz.